Grasz o europejski staż

wpis w: Strefa wiedzy | 0

Tytuł projektu: „Grasz o europejski staż”

 

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

 

 

„Grasz o europejski staż” to już trzecia odsłona projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Tym razem w projekcie wezmą udział uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

 

W projekcie weźmie udział 56 uczniów uczących się w zawodach z branży gastronomiczno-hotelarskiej: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarz. Będą oni uczestniczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego, angielskiego oraz przygotowania kulturowego przysposabiające ich do miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach w Hiszpanii.

 

Uczniowie odbywając staż w formie jakiej zakłada projekt będą mogli w pełni zrealizować wymogi podstawy programowej – w praktyce a nie tylko w teorii. Poznają inną kuchnie i będą mogli pracować na produktach typowych dla kuchni śródziemnomorskiej. Staż w Hiszpanii pozwoli poznać inne rozwiązania organizacji pracy i funkcjonowania zakładów, umożliwi kontakt z klientami z całego świata (region Andaluzji jest jednym z najbogatszych kultur w całej Europie i chętnie odwiedzany przez turystów). Działania projektowe dadzą również uczniom możliwość wzrostu kompetencji językowych. Otrzymanie dokumentu Europass Mobilność umożliwi uczniom mobilność na rynku pracy i konkurencyjność. Projekt wpłynie również pozytywnie na rozwój osobisty – miesięczny pobyt z grupą rówieśników poza domem w obcym środowisku i kulturze pozwoli uczniom nabrać wiary we własne możliwości, umiejętności pokonywania słabości, nauczy przedsiębiorczości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie i tolerancji.

 

Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie „Grasz o europejski staż”:

  1. poszerzą wiedzę zdobytą w szkole i rozwiną umiejętności jej praktycznego wykorzystania w miejscu stażu,
  2. wykształcą umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analityczne, organizacyjne, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów a także przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
  3. stworzą warunki do aktywizacji zawodowej ucznia na rynku pracy,
  4. poznają zasady organizacji i mechanizmów funkcjonowania branży HORECA,
  5. wykształcą umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania stażu,
  6. zapoznają się z organizacją pracy, podziałem zadań i kompetencji, planowanie pracy i systemu kontroli miejsca pracy,
  7. wykształcą nawyk podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  8. rozwiną swoje zainteresowania i pogłębią wiedzę z przedmiotów zawodowych,
  9. zweryfikują własne umiejętności w odniesieniu do umiejętności posiadanych przez praktykantów z innych szkół/krajów.

Efektem stażu będzie również przełamanie barier kulturowych i językowych. Praca w międzynarodowym zespole umożliwi praktyczne podniesienie kompetencji językowych poprzez komunikowanie się  w sytuacjach życia zawodowego i codziennego. Miesiąc pracy i pobytu w kraju przyjmującym pozwoli na poznanie różnorodności  kulturowej kraju Unii Europejskiej, otwarcie na odmienność kulturową, kształtowanie postawy tolerancji. Pozwoli na wzrost umiejętności interpersonalnych w środowisku pracy i w  grupie rówieśniczej. Przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości i wzmocni pewność siebie oraz poczucia przedsiębiorczości.

Wartością dodaną będzie uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobilność oraz referencje od zagranicznych pracodawców potwierdzających nabyte umiejętności. Uzyskają również świadectwo ukończenia szkolenia językowego z języka hiszpańskiego zawodowego potwierdzający nabycie umiejętności językowych. Dodatkowym dokumentem będzie stworzenie indywidualnego wykazu osiągnięć uczestnika projektu – wraz z punktacją – Transfer osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET. Uczestnicy projektu osiągną lepsze wyniki w nauce (a dzięki temu unikną przedwczesnego ukończenia nauki), zwiększa swoje szanse na zatrudnienie a dzięki temu unikną wykluczenia zawodowego i utrzymania się na rynku pracy, zapewnia sobie mobilność na rynku pracy.

Zostaw Komentarz